Parlamentet

00

Даты выхода серий

Расписание серий 33 сезона
Отметить сезон
...
...
4
Episode 4
3
Episode 3
2
Episode 2
1
Episode 1
Расписание серий 32 сезона
Отметить сезон
...
...
8
Episode 8
7
Episode 7
6
Episode 6
5
Episode 5
4
Episode 4
3
Episode 3
2
Episode 2
1
Episode 1
Расписание серий 31 сезона
Отметить сезон
...
...
6
Episode 6
5
Episode 5
4
Episode 4
3
Episode 3
2
Episode 2
1
Episode 1
Расписание серий 30 сезона
Отметить сезон
...
...
8
Сезон 30, Серия 8
7
Episode 7
6
Episode 6
5
Episode 5
4
Сезон 30, Серия 4
3
Сезон 30, Серия 3
2
Сезон 30, Серия 2
1
Сезон 30, Серия 1
Расписание серий 29 сезона
Отметить сезон
...
...
16
Сезон 29, Серия 16
15
Сезон 29, Серия 15
14
Сезон 29, Серия 14
13
Сезон 29, Серия 13
12
Сезон 29, Серия 12
11
Сезон 29, Серия 11
10
Сезон 29, Серия 10
9
Сезон 29, Серия 9
8
Сезон 29, Серия 8
7
Сезон 29, Серия 7
6
Сезон 29, Серия 6
5
Сезон 29, Серия 5
4
Сезон 29, Серия 4
3
Сезон 29, Серия 3
2
Сезон 29, Серия 2
1
Сезон 29, Серия 1
Расписание серий 28 сезона
Отметить сезон
...
...
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 27 сезона
Отметить сезон
...
...
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 26 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 25 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 24 сезона
Отметить сезон
...
...
13
Avsnitt 13
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 23 сезона
Отметить сезон
...
...
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 22 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 21 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 20 сезона
Отметить сезон
...
...
13
Avsnitt 13
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 19 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 18 сезона
Отметить сезон
...
...
13
Avsnitt 13
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 17 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 16 сезона
Отметить сезон
...
...
13
Avsnitt 13
1
Avsnitt 1
Расписание серий 15 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
1
Avsnitt 1
Расписание серий 14 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 13 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 12 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 11 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
1
Avsnitt 1
Расписание серий 10 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 9 сезона
Отметить сезон
...
...
13
Avsnitt 13
1
Avsnitt 1
Расписание серий 8 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 7 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 6 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 5 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
1
Avsnitt 1
Расписание серий 4 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 3 сезона
Отметить сезон
...
...
10
Avsnitt 10
1
Avsnitt 1
Расписание серий 2 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
11
Avsnitt 11
10
Avsnitt 10
9
Avsnitt 9
8
Avsnitt 8
7
Avsnitt 7
6
Avsnitt 6
5
Avsnitt 5
4
Avsnitt 4
3
Avsnitt 3
2
Avsnitt 2
1
Avsnitt 1
Расписание серий 1 сезона
Отметить сезон
...
...
12
Avsnitt 12
1
Avsnitt 1
Расписание спецэпизодов
Отметить сезон
...
...
9
-
Сезон 0, Серия 13
8
-
Сезон 0, Серия 8
7
-
Сезон 0, Серия 7
6
-
Сезон 0, Серия 6
5
-
Сезон 0, Серия 5
4
-
Сезон 0, Серия 4
3
-
Parlamentets Stora Valdebatt
2
-
Valspäck 2006
1
10 år med Parlamentet